Artikel 1 – definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Healthness Studio, Vera Potharst; de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten fysiek of op afstand aan klanten aanbiedt, geregistreerd onder Kvk-nummer: 61670421, is gevestigd te Drachtstercompagnie, 9222 NL, aan de Fallaetswei 5. Dit vestigingsadres is geen bezoekadres met openingstijden en strikt alleen te bezoeken op afspraak.
 • Klanten; de natuurlijke persoon die op afstand of fysiek een overeenkomst aangaat met Healthness Studio. Onder de verwoording klanten vallen tevens cliënten, coachees of opdrachtgevers.
 • Overeenkomst; een geldige (schriftelijke of mondelinge) overeenkomst tussen Healthnness Studio en de klant omtrent producten en/of diensten waarvan de klant besluit gebruik te maken.
 • Producten; alle door Healthness Studio geleverde fysieke of digitale producten aan de klant waaronder digitale documenten, supplementen.
 • Diensten; alle door Healthness Studio geleverde fysieke of digitale diensten aan de klant waaronder op maat gemaakte coachingstrajecten, personal training, EMBtest consults, bootcamp trainingen, webinars/seminars of andere vormen van (persoonlijke) begeleiding en advisering.
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn of haar herroepingsrecht.
 • Herroepingsrecht; de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst.

Artikel 2 – algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten die worden aangegaan tussen Healthness Studio en klanten, tenzij het voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk of mondeling anders is afgesproken.
 • Healthness Studio is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen.

Artikel 3 – aanbod

 • Healthness Studio brengt het aanbod schriftelijk of digitaal uit. Het aanbod is van toepassing gedurende de door Healthness Studio aangegeven termijn. Indien er geen uiterste termijn is aangegeven blijft het aanbod gedurende twee weken geldig. Het aanbod omvat de dienst en de zaken die van toepassing zijn voor die dienst. Dit zal schriftelijk of digitaal benoemd worden en/of zal staan op de website en/of zal staan in deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand door een digitale bevestiging (zoals email, invullen ‘online inschrijving’), maar kan ook mondeling tot stand komen. De overeenkomst is strikt persoonlijk.

Artikel 5 – bedenktijd

 • Tijdens de periode van een week na het ondertekenen, bevestigen (schriftelijk of digitaal) van de overeenkomst, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat de klant eerder gebruik maakt van de dienst. Voor overeenkomsten die geheel op afstand zijn gesloten geldt een bedenktijd van veertien kalenderdagen.

Artikel 6 – duur, opschorting en beëindiging

 • Een overeenkomst voor een dienst duurt zolang de overeenkomst aangeeft. Gaat het hierbij om een lidmaatschap dan kan het lidmaatschap na de genoemde periode met een maand opzegtermijn worden beëindigd. 
 • Gaat het om een lidmaatschap met een vaste duur van drie maanden, dient de overeenkomst voor drie maanden of eerder te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand tegen het einde van de lidmaatschapsduur. Dit zal altijd voor het eerste van de nieuwe maand moeten worden gemeld. Als er niet tijdig wordt opgezegd dan wordt de overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd vervolgd. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van één maand.
 • Tussentijdse opzegging van een overeenkomst vanuit de klant is alleen mogelijk in overleg met Healthness Studio en op grond van het niet meer in staat zijn van het uitvoeren van de overeenkomst. Bijvoorbeeld ziekte, blessure, verhuizing. 
 • De overeenkomst van een lidmaatschap dient via het daarvoor bestemde opzegformulier op de website worden opgezegd. 
 • Tussentijdse opzegging vanuit Healthness Studio is mogelijk wanneer de klant zich onrechtmatig heeft gedragen ten opzichte van Healthness Studio en de afspraken. Het resterende bedrag van de dienst wordt in deze gevallen terugbetaald onder aftrek van de door Healthness Studio aantoonbare geleden schade.
 • Tussentijdse opzegging vanuit Healthness Studio is mogelijk wanneer Healthness Studio haar onderneming beëindigt.

Artikel 7 – prijs en prijswijzigingen

 • De prijsbepaling van de dienst wordt vooraf overeengekomen (schriftelijk, digitaal of mondeling).
 • Prijsverhogingen van de diensten mogelijk ten allen tijden door Healthness Studio op de website doorgevoerd worden.
 • Eventuele prijsverhogingen van de lopende lidmaatschappen worden door Healthness Studio uiterlijk twee weken voorafgaand bekend gemaakt.
 • Indien een prijsverhoging plaatsvindt voor een lopend lidmaatschap heeft de klant het recht om de overeenkomst binnen vier weken na de bekendmaking te ontbinden.

Artikel 8 – verplichtingen van Healthness Studio

 • Healthness Studio staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de overeenkomst.
 • Healthness Studio zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.
 • Healthness Studio treft maatregelen ter voorkoming van schade of vermissing van eigendommen van de klant.

Artikel 9 – verplichtingen van de klant

 • De klant houdt zich aan de door Healthness Studio gegeven instructies en algemene voorwaarden van de overeenkomst.
 • Het is de klant niet toegestaan deel te nemen aan de diensten van Healthness Studio indien zij onder invloed is van drank, drugs of als doping aangeduide middelen. Indien er gebruik gemaakt wordt van medicijnen die van invloed kunnen zijn op de geleverde dienst, dient Healthness Studio hiervan op de hoogte te zijn.
 • De klant dient wijzigingen aan het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer schriftelijk of digitaal aan Healthness Studio te melden.
 • De klant dient belangrijke contra-indicaties die belangrijk zijn met betrekking tot de geleverde dienst aan Healthness Studio te melden.

Artikel 10 – tussentijdse wijzigingen

 • Healthness Studio kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen aan het aanbod, aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s e.d. 
 • Bij wijziging ten nadele van de klant (zoals wijziging van dienstlocatie, dienstrooster, etc.) heeft de klant het recht om de overeenkomst zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. 

Artikel 11 – betaling

 • De verschuldigde (lidmaatschaps)gelden worden in rekening gebracht en voldoen op de wijze als is aangegeven op de website of in de overeenkomst.
 • Bij niet tijdig voldoen van de betaling (14 dagen) is de klant van rechtswege in verzuim. De klant zal hier door Healthness Studio schriftelijk, digitaal of mondeling op worden gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
 • Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum (na 30 dagen niet voldaan te hebben) is Healthness Studio bevoegd om de klant geen toegang meer te geven aan de overeengekomen diensten en mag Healthness Studio rechtsmaatregelen nemen.

Artikel 12 – aansprakelijkheid

 • Deelname aan dienst van Healthness Studio is op eigen risico.
 • Healthness Studio is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van de klant van Healthness Studio
 • Ook mogelijk schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Healthness Studio, is Healthness Studio niet aansprakelijk
 • Healthness Studio is niet aansprakelijk voor blessure of andere fysieke of mentale klachten die opgelopen kunnen worden ten tijden van een dienst. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
 • Gebruik maken van een dienst van Healthness Studio is altijd vrijblijvend en een eigen keuze. Als er een twijfel heerst bij een (potentiële) klant dient er zelf advies ingewonnen te worden bij een geschrikte arts.
 • Healthness Studio heeft altijd het recht om een klant te weigeren of om tijdens een lopende overeenkomst de overeenkomst te beëindigen op redenen van Healthness Studio.

Artikel 13 – klachten

 • Zijn er klachten bij de klant, dan kan de klant te allen tijden de klacht indienen via info@healthness.studio. De klacht dient altijd door de klant binnen 2 maanden na plaatsvinden te worden ingediend i.v.m. rechte ter zaken. Uiteraard staat Healthness Studio altijd open voor een persoonlijk of telefonisch gesprek om samen tot een passende oplossing te komen.